Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak

SEJARAH PENUBUHAN

Perhentian Pertama bagi Perpustakaan Bergerak ialah ke Sekolah Rendah Sengkurong pada 6 Jun 1970. Pada masa ini Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka telah mempunyai 4 buah bas bergerak yang memberi perkhidmatan ke sekolah-sekolah di seluruh negara.

bergerak1


TUJUAN

 • Menyokong dan mendokong Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjaga kepentingan dan menggalakkan masyarakat celik ilmu pengetahuan.
 • Memasyarakatkan budaya membaca di kalangan masyarakat Brunei.
 • Membudayakan masyarakat mesra perpustakaan.
 • Melestarikan pembelajaran sepanjang hayat.
 • Ke arah melahirkan masyarakat Brunei yang berilmu, bermaklumat dan berpengetahuan.

SYARAT DAN TANGGUNGJAWAB PEMOHON

 • Pemohon hendaklah menghadapkan permohonan secara bertulis kepada Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Pemohon hendaklah membuat persediaan bagi majlis pelancaran (peruntukan kewangan, aturcara, persembahan dan sebagainya).
 • Pemohon dikehendaki mendapatkan borang keahlian sebelum majlis pelancaran.
 • Pemohon dikehendaki melantik pengawas/penyeleras yang bertanggungjawab berurusan dengan pihak Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Pemohon hendaklah menyediakan tempat yang bersesuaian bagi perhentian Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak.
 • Pihak sekolah bertanggunjawab memastikan semua bahan dikembalikan sebelum sijil berhenti sekolah diberikan kepada pelajar berkenaan.
 • Pemohon adalah bertanggungjawab memastikan semua bahan dikembalikan.
 • 5 tiket ahli diberikan bagi peminjaman 5 bahan dalam satu masa. Tiket ahli boleh digunakan di semua cawangan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Borang keahlian kanak-kanak perlu ditandatangani oleh ibubapa/penjaga dengan menyertakan salinan surat beranak dan salinan kad pintar ibubapa/penjaga.
 • Bagi keahlian dewasa dan muda-mudi dikehendaki menyertakan salinan kadi pintar.
 • Pemohon adalah bertanggungjawab sepenuhnya kepada bahan yang dipinjam.

KEAHLIAN

Keahlian adalah PERCUMA.

Dewasa
Berumur 21 tahun ke atas

Muda-Mudi
Berumur 12 hingga 20 tahun

Kanak-Kanak
Berumur 12 tahun ke bawah


TIKET HILANG/ROSAK DAN TUKAR ALAMAT

Setiap ahli hendaklah melaporkan tiket hilang/rosak dan pertukaran alamat.


PEMULANGAN

 • Kesemua bahan yang dipinjam hendaklah dikembalikan pada atau sebelum tarikh pemulangan.
 • Sila pulangkan bahan yang telah dipinjam ke Van Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak.
 • Semasa Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak ditutup (cuti penggal persekolahn atau cuti hari kelepasan awam) hendaklah mengembalikan bahan yang dipinjam ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka yang berdekatan.

PERPUSTAKAAN YANG MENAWARKAN PERKHIDMATAN INI

 • Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Sengkurong menjadi pusat perkhidmatan Perpustakaan Bergerak di seluruh kawasan Daerah Brunei Muara. Jumlah Sekolah yang menerima perkhidmatan ini di Daerah Brunei Muara adalah sebanyak¬† 28 buah sekolah (catatan sehingga bulan Mei tahun 2012).
 • Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Seria adalah pusat bagi perkhidmatan Perpustakaan bergerak di kawasan Belait dan juga Tutong. Setakat ini Perkhidmatan perpustakaan bergerak cawangan Seria memberi khidmat kepada¬†14 buah sekolah.
 • Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong juga memberikan perkhidmatan ini ke 10 buah sekolah di kawasan daerah Temburong .

 

bergerak2


PUSAT-PUSAT PERHENTIAN

 1. Sekolah Rendah Beribi Telanai
 2. Sekolah Rendah Pulaie
 3. Sekolah Rendah Panchor Murai
 4. Sekolah Nusa Laila Puteri Beribi
 5. Sekolah Rendah Amar Pahwalan
 6. Sekolah Rendah Pengkalan Batu
 7. Sekolah Al Falaah TMM
 8. Sekolah Rendah OKBI Subok
 9. Sekolah Rendah Lumapas
 10. Sekolah Iqra
 11. Sekolah Rendah Kg. Mata-Mata
 12. Sekolah Rendah Putat
 13. Sekolah Rendah OKSB Kilanas
 14. Sekolah Rendah Bebuloh
 15. Sekolah Rendah Bengkurong
 16. Sekolah Rendah Pengiran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar
 17. Sekolah Nusa Laila Puteri Kampong Sungai Buloh
 18. Sekolah Tunas Jaya PGGMB Lambak
 19. Sekolah Tunas Jaya PGGMB Madang
 20. Sekolah Tadika Jaya Datin Hajah Malai Rogayah
 21. Sekolah Rendah Dato Marsal, Lambak Kanan
 22. Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Amal Umi Kalthom Al-Islam, Kg. Mulaut
 23. Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Majeedah Nutuul Bulqiah, Kilanas (Pagi/Petang)
 24. Sekolah Rendah Rimba II, Brunei III
 25. Sekolah Kesuma Mekar
 26. Pusat Al-Islah, Biro Kawalan Narkotik, Kampung Kupang Tutong
 27. Sekolah Ugama Kampung Kasat
 28. Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Setia Diraja Kupang, Tutong
 29. Sekolah Rendah PSB SOAS, Kuala Belait
 30. Sekolah Rendah Panaga
 31. Sekolah Rendah Labi
 32. Sekolah Rendah Sungai Teraban
 33. Sekolah Rendah Merangking
 34. Sekolah Rendah OKPB Bukit Sawat
 35. Sekolah Rendah Sungai Liang
 36. Sekolah Rendah Lumut
 37. Sekolah Rendah Sungai Tali
 38. Sekolah Rendah Danau
 39. Sekolah Rendah Tumpuan Telisai
 40. Sekolah Persediaan Arab Kuala Belait
 41. Sekolah Kindycare Kuala Belait
 42. Sekolah Rendah Perpindahan Kampung Bukit Beruang, Tutong II
 43. Sekolah Rendah Selangan
 44. Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi
 45. Sekolah Rendah Amo
 46. Sekolah Rendah Piasau-Piasau
 47. Sekolah Rendah Puni
 48. Sekolah Rendah Labu Estate
 49. Sekolah Rendah Kenua
 50. Sekolah Rendah Negalang
 51. Sekolah Rendah Semabat
 52. Sekolah Suria Jaya