Sistem Perkhidmatan Peminjaman Keluarga

mm

PENGENALAN

Perkhidmatan ini adalah merupakan perkhidmatan baru dalam usaha untuk menanamkan tabiat suka dan gemar membaca dikalangan masyarakat sebagai perisian kepada acara-acara keraian keluarga yang akan diadakan seperti majlis perkahwinan, majlis menghantar berian, majlis hari jadi dan sebagainya.


TUJUAN

Antara tujuan Perkhidmatan Sistem Peminjaman Keluarga ini ialah :-

  • Mendokong titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjaga kepentingan dan menggalakkan masyarakat celek ilmu pengetahuan.
  • Untuk memberikan kesempatan kepada segenap golongan masyarakat dalam mendapatkan dan menggunakan bahan-bahan perpustakaan.
  • Memberikan kesedaran kepada segenap golongan masyarakat akan kepentingan membaca.
  • Kearah melahirkan dan mengujudkan masyarakat Brunei yang berilmu pengetahuan dan bermaklumat.
  • Melestarikan budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat.

Kembali ke atas…


SYARAT-SYARAT PEMINJAMAN

Perkhidmatan ini khusus disediakan kepada segenap golongan masyarakat yang akan mengadakan majlis keraian keluarga dengan syarat-syarat peminjaman berikut :-

  • Setiap peminjam adalah dimestikan untuk menjadi ahli kepada Perkhidmatan Perpustakaan Dewasa atau Muda-Mudi, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka.
  • Peminjam hendaklah terlebih dahulu menghadapkan permohonan bertulis kepada pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
  • Peminjam hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bahan-bahan yang dipinjamnya dengan memastikan bahan-bahan tersebut dalam keadan baik dan sempurna semasa peminjaman dibuat dan semasa pemulangan bahan.
  • Sebanyak 50 – 100 buah buku boleh dipinjam dalam tempoh masa 2 minggu.

Tatacara pemilihan buku yang hendak dipinjam hendaklah dilakukan sendiri oleh para peminjam.

  • Peminjam adalah dipertanggungjawabkan untuk membayar buku yang hilang ataupun rosak mengikut harga buku tersebut atau menggantinya dengan tajuk buku yang sama semasa dalam tempoh peminjaman.