PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN

 • Pegawai dan kakitangan KHEU yang berhasrat meminjam buku-buku bolehlah mendaftar menjadi ahli dengan mengisikan borang keahlian dengan lengkap dan menyerahkannya kepada ke kaunter perpustakaan bagi penyediaan kad ahli perpustakaan.

 

 • Buku-buku yang hendak dipinjam hendaklah terlebih dahulu diserahkan kepada kakitangan perpustakaan yang bertugas di kaunter perpustakaan untuk dibubuh tarikh pemulangan.

 

 • Bagi peminjaman majalah newsletter dan jurnal pula, ahli hanya perlu menyerahkannya kepada pegawai yang bertugas untuk dicatat dalam buku peminjaman majalah, newsletter dan jurnal.

 

 • Sila semak sebelum buku, majalah, newsletter dan jurnal yang dipinjam bagi mengelakkan dari dipertanggungjawabkan terhadap sebarang kerosakkan.

 

 • Jumlah buku yang boleh dipinjam dalam satu masa adalah mengikut jumlah kad ahli yang diperuntukkan. Manakala majalah pula hanya dibolehkan 4 buah dalam satu masa.

 

 • Tempoh masa peminjaman bagi buku-buku hanyalah dibenarkan selama 2 minggu sahaja. Jika perlu tempoh peminjaman bolehlah disambung. Bagi peminjaman majalah, newsletter dan jurnal hanya dibenarkan 1 minggu sahaja.

 

 • Setiap buku-buku, majalah, newsletter dan jurnal yang dipinjam hendaklah dikembalikan ke kaunter perpustakaan tidak lewat dari tarikh yang telah ditetapkan.

 

 • Bagi ahli yang tidak memulangkan buku-buku atau majalah, newsletter dan jurnal yang dipinjam pada tarikh yang telah ditetapkan, ahli akan dihubungi samada melalui telefon atau secara surat pemberitahuan bagi tuntutan pemulangan.

 

 • Peminjam mestilah menjaga buku-buku atau majalah, newsletter dan jurnal daripada sebarang kerosakkan semasa tempoh peminjaman.

 

 • Bagi setiap buku-buku atau majalah, newsletter dan jurnal yang dipinjam hilang atau rosak, peminjam dikehendaki menggantikannya dengan buku-buku atau majalah, newsletter dan jurnal yang sama, dan dipersetujui oleh pihak perpustakaan.

 

 • Jika gagal mengganti buku-buku atau majalah, newsletter dan jurnal tersebut peminjam dikehendaki membayar dua kali ganda harga asal buku-buku atau majalah, newsletter dan jurnal yang rosak atau hilang semasa dalam simpanan mereka.

 

 • Perkhidmatan ini hanya terhad kepada pegawai-pegawai dan kakitangan KHEU sahaja, tetapi pertimbangan akan diberikan kepada pengguna-pengguna atau penyelidik-penyelidik lain dengan syarat mendapat kebenaran.