• PUSAT DA’WAH ISLAMIAH

  PENGENALAN

  Perpustakaan  ini merupakan sebuah Perpustakaan Khusus yang mana di dalamnya terdapat koleksi mengenai Islam.  Perpustakaan ini bertujuan untuk mengumpul, menyimpan dan menyebarluaskan segala maklumat mengenai Islam dan memberi perkhidmatan kepada pengguna dalam kalangan pegawai-pegawai dan kakitangan  Pusat Da’wah Islamiah dan Kementerian Hal Ehwal Ugama juga kepada pengguna-pengguna luar yang ingin membuat rujukan di perpustakaan ini.

  Bangunan Pusat Da’wah Islamiah dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 16hb September 1985. Bangunan perpustakaan ini merupakan pembinaan fasa ketiga yang telah siap dibina pada tahun 1989 dan mula digunakan pada 1hb Julai 1989. Perpustakaan ini merupakan sebuah Perpustakaan Khusus yang mana di dalamnya terdapat koleksi  Islam.

  Hubungi Kami

  Isnin - Khamis dan Sabtu : 08:30 - 11:30 dan 14:00 - 16:00

  Jumaat dan Ahad : TUTUP

  Ditutup pada hari kelepasan awam

  (673) 2383996 Ext 139/141

  Perpustakaan Pusat Da'wah Islamiah
  Kementerian Hal Ehwal Ugama,
  Kampong Pulaie, Jalan Pusat Da'wah
  Negara Brunei Darussalam. BB4310

  Fax: 673 2381293

  geplant haben